Årsrapporter

Årsrapporten beskriver de forhold, der har haft indflydelse på selskabets drift og eventuelt, hvis der har været særlige begivenheder eller omstændigheder, der kan henføres til det forgangne driftsår. Sammen med årsrapporten er budgettet for det kommende driftsår.

Bestyrelsesberetningen er blandt andet en del af årsrapporten, som indeholder:

Selskabsoplysninger
Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors påtegning
Ledelsesberetning
Bestyrelsens beretning
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Aktiver
Passiver
Pengestrømsopgørelse
Noter
Specifikationer
Driftsbudget 
Budgeterklæring
Budgetforudsætninger
//