Vil du klage

Når der opstår en tvist mellem en forbruger og Fredericia Fjernvarme, hvor fjernvarmeselskabet helt eller delvis afviser forbrugerens krav, så har forbrugeren mulighed for at klage.

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

På energiområdet er det alternative tvistløsningsorgan:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
www.energianke.dk
post@energianke.dk

 

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk