Udskiftning af fjernvarmeledninger i Plutovænget, Marsvænget og i Merkurvænget.

 

Hvorfor

I 2024 skal fjernvarmeledningerne i ovennævnte gader renoveres. Ledningerne er mellem 50 – 60 år gamle og er i en sådan tilstand at forsyningssikkerheden i området kan blive kompromitteret, hvis ikke ledningerne udskiftes snarligt.

Gennem de seneste år er der foretaget flere reparationer i området. De sidste år er det konstateret, at ledningernes levetid er ved at udløbe, hvilket betyder øget risiko for brud, dyre reparationer og svigtende forsyningssikkerhed.

Derfor har vi valgt at påbegynde udskiftning af fjernvarmeledningerne i området.

Hvor

Det er området som vist på nedenstående figur, hvor fjernvarmeledningerne skal renoveres.

Hvornår

Renoveringsprojektet skal foregå i perioden april til august 2024.

Hver enkel husejer modtager et brev i oktober 2023 om hvornår og hvordan renoveringen af hoved og stikledningen, der forsyner huset planlægges renoveret.

Den overordnede plan er at starte i Plutovænget og herefter Marsvænget og sidst i Merkurvænget.

Hvordan

Efter modtagelsen af brevet skal husejeren kontakte Fredericia Fjernvarme med henblik på at indgå en konkret aftale om hvordan stikindføringen bliver foretaget. I de fleste tilfælde skal den nye stikledning og stikindføringen være, hvor den nuværende fjernvarmeledning ligger; men der kan være undtagelser.

Fjernvarmeledningerne, både hovedledninger og stikledninger er lagt i 60- og 70-erne, hvorfor meget har ændret sig i løbet af årene. Flere steder er de eksisterende fjernvarmestik støbt ned i gulve og/eller ført under gulvene i de rum, der støder op til fyrrummet. Men tiden har vist, at dette er en risikabel måde, da rørene kan springe læk under huset og forårsage skader og tab, når der strømmer fjernvarmevand ud.

Byggelovgivningen foreskriver nu, at alle skjulte rør skal ligge i foringsrør og hermed være udskiftelige, dog ikke gulvvarmerør, som betragtes som en del af gulvkonstruktionen.

Derfor skal der i nogle tilfælde findes nye føringsveje for forbindelsen mellem fjernvarmestikket og frem til fjernvarmeinstallationen. Vi forventer, at de fleste steder kan den eksisterende fjernvarmestikledning blot erstattes af en ny stikledning på samme sted.

I de tilfælde, hvor der skal findes en ny føringsvej for fjernvarmeledningen frem til installationen, er det husejeren, der skal stå for etableringen af denne. Under alle omstændigheder sørger Fredericia Fjernvarme for at få etableret frem- og returrøret fra stikket til fjernvarmeinstallationen.

Som husejer kan man derfor få nogle omkostninger, som man selv skal dække, når fjernvarmeledningerne skal renoveres. At enkelte husejere vil få omkostninger i forbindelse med renoveringen skal ses som en metode til at stille alle økonomisk lige som muligt. Det indebærer, at Fredericia Fjernvarme yder samme ydelse til alle berørte og husejerne må herefter selv udligne i forhold til de forskelle, som etablering af føringsvejene kan medføre.

Det vil sige at, husejeren skal tage eventuelle skabe og andet inventar, der er opbygget omkring det eksisterende stik ned og sikre, at der er plads til at etablere den nye stikledning.

Vi er klar over, at det måske tager lidt til at finde og beslutte sig for en ny føringsvej, og derfor starter planlægning og henvendelser allerede i oktober 2023, selvom projektet først skal gennemføres i perioden april – september 2024. Dette giver god tid til at få planlagt og udført de tiltag, der eventuelt skal til for at få etableret den nye stikledning.

Detaljerne aftales med Fredericia Fjernvarmes repræsentant og der udarbejdes en aftale herom, således både håndværkerne, husejeren og Fredericia Fjernvarme kan følge med i, hvad der er aftalt. Fra aftalens indgåelse i oktober/november 2023 og frem til renoveringen skal påbegyndes, kan husejeren naturligvis få ændret i aftalen, hvis man ønsker det. Man skal blot henvende sig til os, så kommer der en medarbejder ud, og gennemgår ønskerne om ændringer, og disse kan blive indføjet i aftalen.

Hvor lang tid tager det

Man kan regne med, at der går en uges tid fra, at opgravningen påbegyndes og indtil der er retableret i fortov, indkørsel og have/gang. Afbrydelsen af fjernvarmeforsyningen er en dag, hvor den nye stikledning tilkobles og tilsluttes dit fjernvarmeanlæg.

Kan jeg komme ind og ud fra mit hus under renoveringen

Gener i forbindelse med renoveringen kan ikke undgås. Der vil være perioder med støv og jord/sand på veje, stier og fortove i forbindelse med grave og rørarbejdet. Vejret kan også spille ind og forsinke eksempelvis flise- og asfaltarbejde.

Der bliver udlagt gangplader i nødvendigt omfang, således man altid kan komme ud fra sit hus, når ikke lige der arbejdes. Der kan dog være perioder, også udenfor arbejdstiden, hvor man ikke kan anvende sin indkørsel og bilen må parkeres ude på stamvejen eller andet sted. Dette gælder især, hvor stikledningen skal ligge i indkørslen og denne derfor er opgravet i nogle dage. Overkørsler vil dækket af jernplader i omfang, det er nødvendigt.

Retablering af renden for stikledning

Hvor der graves render til fjernvarmestikledningen, bliver der retableret til samme standard eller bedst muligt. Der vil være flere steder, hvor det kan ses, at der har været gravet, eksempelvis hvis der lokale sætninger (kørespor) i en flisebelægning, så lægges den berørte del af fliserne lige op til den eksisterende belægning; men sætningen fjernes. Græsarealer tilsås; men der kan jo gå lidt tid inden græsplænen er uden synlige spor. Hække, buske og blomsterbede tages op og genplantes; men dette kan give en vækstpause i beplantningen. Det er husejeren, der må stå for nødvendig vanding m.v. hvor beplantningen kræver dette for hurtig genetablering. Asfalt og opkørsler bliver asfalteret i et samlet hele, når der er en tilstrækkelig mængde asfaltarbejde for en dag.

Retablering inde i huset.

Husejeren skal selv sørge for malerarbejde og evt. udskiftning af fliser, hvor det gamle stik kommer op af gulvet.

Hvor det har været nødvendigt at husejeren har nedtaget skabe/bordplade og evt. andet inventar skal husejeren selv sørge for genopsætte dette.

Fredericia Fjernvarme sørger for evt. pudsning ved indføringen eller hvor den eksisterende stikledning kommer op af gulvet.

Afbrydelse af fjernvarmen

Fredericia Fjernvarme forbinder den nye stikledning med dit fjernvarmeanlæg. Afbrydelsen og tilkoblingen til den nye stikledning forventes at kunne gennemføres på en dag. Det afhænger dog af, om der er fri passage fra den nye stikledning frem til fjernvarmeanlægget. Vi har aftale med en VVS-installatør, der kommer og sørger for de nye rørforbindelser, og pladsen og tilgængeligheden står husejeren for.  

Der vil dog i hele perioden være afbrydelser af fjernvarmeforsyningen i forbindelse med omkoblingen fra de gamle rør til de nye. Afbrydelserne i forbindelse med omkobling vil typisk tage 2 -3 timer og blive foretaget midt på dagen. Man må regne med, at der vil være afbrydelser af denne karakter en til to gange om ugen.

//