Varmepriser

Afregning:

Priser gældende fra 1. januar 2020

Prisen for fjernvarme er fastsat i henhold til vedtægternes § 4 og almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering § 6.

 

Særligt for lavenergihuse.

For ejendomme, der er klassificeret til:
· lavenergiklasse 1 i henhold til BR08 eller
· lavenergi klasse 2015 i henhold til BR2010
· energirammerne gældende efter bygningsreglementet 01.01.2016
uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at effektbidraget betales med 50%.

For ejendomme, der er:
· klassificeret til lavenergiklasse 2 i henhold til BR08 eller
· opføres efter BR2010
uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at effektbidraget betales med 75%.

For ejendomme, der er klassificeret til:
· lavenergiklasse 1 eller 2 i henhold til BR08 eller
· lavenergiklasse 2015 i henhold til BR2010
· energirammerne gældende efter bygningsreglementet 01.01.2016
ved anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at effektbidraget betales med 100%.


Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR
arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal +30% af kælderarealet. Bolig- og erhvervsarealer, der er beliggende i kældre regnes som hhv. bolig- og erhvervsarealer og kælderarealet reduceres tilsvarende.

Priserne er gældende pr. 1/1-2020 og kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

 

DOWNLOAD
Tarifblad 2020